എറ്റെർനെൽ ഗ്ലോറി പാർക്കിൽ അന്നയോടൊപ്പം

കിയെവ് ചുറ്റുവട്ടത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ അന്ന വീണ്ടും സമയത്തെത്തി. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ സ്റ്റോപ്പ് എറ്റെർനെൽ ഗ്ലോറിയുടെ പാർക്ക് ആയിരുന്നു, തുടർന്ന് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ മ്യൂസിയം. ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പാർക്കും മ്യൂസിയവും നിർമ്മിച്ചു. അവിടെ മരിച്ചുപോയ പടയാളികളെ ആദരിക്കുന്നു. അന്ന എന്നെ ചുറ്റികാണിച്ചു. ഉക്രെയ്നിന്റെ ചരിത്രവും അത്തരം ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നതും പറഞ്ഞു തന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷം പകർന്നു. മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി, തണുപ്പ് കൂടാൻ തുടങ്ങി. അന്നേദിവസം ഞാൻ എന്റെ ഗോപ്റോ തുറന്നപ്പോൾ അന്നയുടെ പതിവ് സ്വമേധയാ താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അവൾ തുടങ്ങി.

ഞങ്ങൾ ഇടവേളകളിൽ ചായയും സാൻഡ്വിച്ചും കഴിച്ചു, ശരീരം ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി. ഉക്രേനിയൻ ചരിത്രം അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലായിരുന്നു.

Park of Eternal GloryPark of Eternal Glory

World War II Museum

World War II Museum

Leave a Reply

%d bloggers like this:
Bitnami